ప్రతి కుటుంబాన్ని ప్రతిరోజు సర్వే చేయాలి

Chitvel News : మండలంలో ప్రతి కుటుంబంలోని ప్రతి ఒక్క వ్యక్తిని ప్రతిరోజు అతని ఆరోగ్య సమస్యలను అడిగి సర్వే చేయాలని చిట్వేల్ ఆరోగ్య కేంద్ర వైద్యులు

Read more