సోయా తింటే థైరాయిడ్ తగ్గుతుందట.. అయితే ఈ జాగ్రత్తలు తప్పనిసరి..

చాలామంది థైరాయిడ్ గ్రంథి బలహీనంగా పనిచేయటం, అంటే హైపో థైరాయిడిజంతో బాధపడుతుంటే, కొంతమంది ఎక్కువగా థైరాయిడ్ పనిచేసే స్థితి, హైపర్ థైరాయిడిజంతో బాధపడతారు. ఈ థైరాయిడ్ సమస్యలు

Read more